4DKL referenties

Evers, A., Vliet-Mulder, J.C. van, Groot, C.J. (2000). Documentatie van tests en testresearch in Nederland. Deel 1 testbeschrijvingen. Van Gorcum, Assen.
Schaufeli, W. (1995). Overspannenheid bestaat [Boekbespreking van Overspanning onderbouwd].Gedrag en Gezondheid, 23, 86-87.
Terluin B. (1994) Overspanning onderbouwd. Een onderzoek naar de diagnose surmenage in de huisartspraktijk. [Dissertatie] Utrecht: DETAM.
Terluin, B. (1996). De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL). Huisarts en Wetenschap, 39, 538-547. (artikel)
Terluin, B. (1998a). Wat meet de Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) in vergelijking met enkele bekende klachtenlijsten? Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 76, 435-441. (samenvatting) (summary)(artikel)
Terluin, B. (1998b) De Vierdimensionale Klachtenlijst in de huisartspraktijk. De psycholoog, 33, 18-24.(samenvatting) (summary)(artikel)
Terluin, B. (1998c). Naar een nieuwe indeling van psychosociale problemen in de eerste lijn. Huisarts en Wetenschap, 41, 219-228, 245. (artikel)
Terluin, B. & Duijsens I.J. (2002). De 4DKL handleiding. Datec: Zoetermeer.
Terluin, B. Van Rhenen, W., Schaufeli, W.B., De Haan, M. (2004).The Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ): measuring distress and other mental health problems in a working population. Work and Stress. 18(3),187-207.
Terluin B, Van Marwijk HWJ, Adèr HJ, De Vet HCW, Penninx BWJH, Hermens MLM, Van Boeijen CA, Van Balkom AJLM, Van der Klink JJL, Stalman WAB. The Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ): a validation study of a multidimensional self-report questionnaire to assess distress, depression, anxiety and somatization.BMC Psychiatry 2006; 6:34.(abstract)
Van der Klink, J.J.L., Van der Putten-Driessen, E.J.H. (Redactie) (2000). Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met psychische klachten. Richtlijnen voor bedrijfsartsen. Eindhoven: NVAB.  

Terluin, B. (1998b) De Vierdimensionale Klachtenlijst in de  huisartspraktijk. De psycholoog, 33, 18-24.

Samenvatting

De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) is een nieuwe klachtenlijst die ontwikkeld is in de huisartspraktijk. Het nieuwe aan deze zelfinvullijst is dat deze een onderscheid maakt tussen aspecifieke ‘distress’-klachten en depressie, angst en somatisatie. Dit artikel presenteert de scoreverdeling op de 4DKL-schalen van een groep opeenvolgende huisartspatiënten. Op basis hiervan worden suggesties gedaan voor afkappunten. Het gebruik van de 4DKL wordt geïllustreerd met twee gevalsbeschrijvingen.

Summary

The Four Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in general practice

The 4DSQ is a new self-rating questionnaire developed in general practice. It measures four dimensions of psychological symptomatology: distress, depression, anxiety and somatization. Distress consists of nonspecific symptoms like fatigue, nervousness, emotional lability, irritability, insomnia and disturbed concentration. Depression consists of anhedonia, hopelessness and suicidal ideation. Anxiety consists of irrational and diffuse fears and avoidance behavior. Somatization consists of a range of psychosomatic symptoms like headache, muscle pains, cardiovascular and gastrointestinal symptoms. In general practice it is important to distinguish distress from depression, anxiety and somatization because patients with predominantly distress symptoms have a better prognosis then patients with marked depression, anxiety and/or somatization. This article presents the 4DSQ-scores of a consecutive sample of general practice attenders (n=2127). Distess and Somatization symptoms seem to be relatively common in general practice patients, whereas Depression and Anxiety are relatively rare. The differences in distributions of 4DSQ-scores between patients with a recognized psychological problem (n=665) and patients without such recognized problems (n=1443) suggest that useful cut-off point for the Distress, Depression, Anxiety and Somatization scales would be 20, 4, 8, en 16 respectively. Of course, one should always consider a set of scores in the context of a broader clinical judgement.

Terluin, B. (1998a). Wat meet de Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) in vergelijking met enkele bekende klachtenlijsten? Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 76, 435-441.  

Samenvatting

De 4DKL meet vier dimensies van psychopathologie: distress, depressie, angst en somatisatie. Bij 55 huisartspatiënten met psychische klachten werden de scores op de 4DKL vergeleken met de scores op de Zung Self-rating Depression Scale, de General Health Questionnaire (GHQ), de Maastrichtse Vragenlijst (MV) en de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). De 4DKL-Distress-schaal bleek 34-58% van de variantie gemeenschappelijk te hebben met de vergelijkingsinstrumenten. De MV bleek vrijwel hetzelfde te meten als de 4DKL-Distress-schaal. De 4DKL-Depressieschaal bleek, afgezien van de overlap met distress, iets te meten (depressieve cognities) dat niet door de vergelijkingsinstrumenten werd gedekt. De 4DKL-Angstschaal bleek vrijwel hetzelfde te meten als de HADS-Angstschaal. De 4DKL-Somatisatieschaal vertoonde een kleine overlap met de Zung. De GHQ en de HADS-Depressieschaal bleken een uit positieve items bestaand construct (te interpreteren als ‘positieve affectiviteit’ of anhedonie) te bevatten dat niet werd gedekt door de 4DKL.

Summary

What does the Four Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) measure compared to some well known questionnaires?
The 4DSQ measures four dimensions of psychopathology: distress, depression, anxiety and somatization. In 55 distressed general practice patients 4DSQ-scores were compared with scores on the Zung Self-Rating Depression Scale, the General Health Questionnaire (GHQ), the Maastrichtse Questionnaire (MQ) and the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). The 4DSQ-Distress scale shared 34-58% of its variance wich each of the comparison scales. The MQ measured almost exactly the same as the 4DSQ-Distress scale. Apart from some overlap with Distress, the 4DSQ-Depression scale turned out to measure something (depressive cognitions) that was not covered by the comparison scales. The 4DSQ-Anxiety scale measured almost exactly the same as the HADS-Anxiety scale. The 4DSQ-Somatization scale showed some overlap with the Zung. The GHQ and the HADS-Depression scale encompassed a construct composed of positively worded items (possibly ‘positive affect’ or anhedonia) not covered by the 4DSQ.