Definities

  • In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Voorwaarden’: de algemene voorwaarden van Datec.
  • Afnemer’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Datec een overeenkomst heeft gesloten of die daarover in onderhandeling is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
  • ‘Partijen’: Datec en de Afnemer die een overeenkomst hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn.
  • ‘Overeenkomst’: Het gezamenlijk besluit van Datec en Afnemer tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij Datec toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze voorwaarden, bepaalde diensten te verlenen dan wel producten te leveren tegen een door Afnemer te verrichten betaling dan wel prestatie.

Offertes

Offertes die door Datec zijn opgesteld zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen van Datec zijn geldig gedurende 15 dagen vanaf het moment van aanbieding, tenzij anders is aangegeven. Datec is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Afnemer binnen 15 dagen wordt bevestigd. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

De inhoud van folders, brochures en prijscouranten zijn onder voorbehoud opgesteld en binden Datec niet.

Aansprakelijkheid

Datec is niet aansprakelijk voor enige door de Afnemer of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de ‘Overeenkomst’ of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld en tenzij partijen contractueel anders zijn overeengekomen.

Datec is niet aansprakelijk voor enige door de Afnemer of derden geleden of te lijden schade, die direct dan wel indirect te wijten is aan de onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door Datec aan Afnemer geleverde informatie.

Indien en voor zover op Datec enige aansprakelijkheid jegens de Afnemer mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot het bedrag tot ten hoogste de bij factuur bepaalde tegenwaarde van de overeengekomen prestatie (exclusief BTW). Een reeks van samenhangende schadegevallen zal hierbij worden aangemerkt als één schadegeval. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade per jaar echter meer bedragen dan € 455,= (vierhonderdvijfenvijftig euro)

Indien Datec ter zake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met Afnemer dan wel op grond van deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Afnemer hem ter zake volledig vrijwaren.

De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Datec uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en databankenrechten, berusten bij Datec of de door Datec vertegenwoordigde auteurs. Voor zover niet uitdrukkelijk door Datec anders schriftelijk aangegeven, mag niets uit de door Datec uitgegeven werken op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand. Afnemer zal zonder uitdrukkelijke toestemming van Datec geen gebruik maken van computerprogramma’s voor afname, scoring, normering, van tests van Datec.

Het is  Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

Licentie Datec Score Manager

Voor Datec Score Manager wordt een licentie verleend voor de duur van 12 maanden, die in gaat op de dag van levering door Datec. Deze licentie wordt stilzwijgend door partijen verlengd voor een periode van 12 maanden tegen de alsdan geldende tarieven voor licentie verlenging, tenzij de Afnemer tijdig opzegt. De licentie kan door Afnemer slechts worden opgezegd door binnen een maand na afloop van de licentie het product af te sluiten met de functie “portefeuille legen” en het aangemaakte bestand te sturen aan Datec. Als datum van opzegging geldt de datum van ontvangst door Datec. Door middel van dit bestand kan Datec royalty’s verrekenen met auteurs.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Datec aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien Afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 15 dagen dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is als dan een rente verschuldigd van 2% van het factuurbedrag per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Indien Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer. Extra kosten bij derde aanmaning zijn €50. In ieder geval is Afnemer in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Datec kan vooruitbetaling eisen.

Wijziging voorwaarden

Datec behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan Afnemer.

Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze algemene voorwaarden of van enige bepaling in een tussen Partijen gesloten Overeenkomst, laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die Overeenkomst onverlet.

In geval van nietigheid of vernietiging zoals in het vorige lid bedoelt, zullen Partijen voor die bepaling(en) een regeling in de plaats stellen die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert.

Battle of forms

De toepasselijkheid van voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Geschillen en toepasselijk recht

In alle geschillen tussen partijen is bevoegd de Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage. Op de rechtsverhouding tussen Datec en Afnemer is Nederlands recht van toepassing.