Aanleveren data SBG voor ROMmen en advies Datec

Berichtgeving ROM data

Naar aanleiding van vragen van de SP en de beantwoording van het Ministerie VWS is er onduidelijkheid en onrust rond de aanlevering en analyse van ROM-data. Zie voor de beantwoording, met name vraag 9, de website van VWS. In dit nieuwsbericht leggen we uit wat er aan de hand is.

Wat is er aan de hand?

Aan de ene kant heb je een wettelijke verplichting om ROM data via de SVR (voor vrijgevestigden) aan te leveren aan de SBG.

Aan de andere kant heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kanttekeningen geplaatst bij de procedure rond de aanlevering. Het pseudonimiseren wordt door het AP gezien als een beveiligingsmaatregel om privacyrisico’s te verkleinen, maar niet als een anonimiseringsmethode.

Toestemmingsvereiste

Door deze interpretatie van de Autoriteit Persoonsgegevens is het noodzakelijk om óf toestemming van de patiënt te hebben, óf een wettelijke regeling voor het doorgeven van informatie.

De minister heeft aangegeven dat de toestemmingsvereiste  daardoor van toepassing is op de aanlevering van de ROM gegevens aan de SBG, omdat er op dit moment geen andere wettelijke regeling is.

De meeste zorgaanbieders hebben deze ‘toestemmingsvereiste’ al geregeld, bijvoorbeeld via een ondertekend behandelplan of een aanmeldformulier, en voldoen daarmee aan de eisen om data geautoriseerd aan SBG aan te leveren. Als je dat nog niet geregeld hebt, dan is het aanpassen van deze procedure zinvol. Het eventueel aanscherpen van de betreffende passage kan wenselijk zijn.

Aanvullende wettelijke maatregelen

GGZ Nederland vindt het toestemmingsvereiste onvoldoende als wettelijke grondslag, schrijft de branchevereniging in een persbericht. ‘Het leidt tot een ongekende regeldruk bij professionals, onvolledige data en een willekeurige selectie die niet goed is voor de betrouwbaarheid van de data.’ Het is dus volgens GGZ Nederland beter de aanlevering wettelijk te regelen.

De minister kijkt nu of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. GGZ Nederland adviseert ondertussen door te gaan met ROMmen, maar niet te leveren aan de SBG.

Hoe levert Datec?

Wij leveren maandelijks op de 5e, 19e en 27ste aan de SVR. Wij leveren data over de laatste drie kalendermaanden voorafgaande aan de levering. De gegevens worden uitsluitend gespeudonimiseerd geleverd, dus zonder naam, geboortedatum, of andere tot personen herleidbare gegevens.

Maandelijks de 19de

Deze data gaat mee in de SVR rapportage "Ingelezen gegevens"

Maandelijks de 27ste

Deze data gaat nog mee met de verwerking van de gegevens voor aanlevering aan de SBG

Maandelijks de 5e

Tussentijdse levering

Advies Datec over aanleveren data SBG

Ga gewoon door met ROMmen, zodat je aan de wettelijke verplichtingen kan voldoen. Kontroleer je overeenkomst met de patiënt op de toestemmingsvereiste, en pas deze zo nodig aan. De patiënt moet toestemming geven dat zijn of haar gegevens anoniem verwerkt worden voor landelijke benchmark (statistiek).

Datec is voor aanvullende wettelijke maatregelen, als deze de administratieve last van de zorgverleners verlichten door de toestemmingsvereiste onnodig te maken. Maar ondertussen stoppen met aanleveren aan de SBG heeft geen zin, omdat ook voor later naleveren alsnog de toestemmingsvereiste met terugwerkende kracht noodzakelijk is. Met toestemming van de patiënt wordt aan alle huidige wettelijke eisen voldaan.

Even afwachten

De Stichting Vrijgevestigde ROMmen heeft aangekondigd dat zij met nadere richtlijnen komen. Wij wachten die richtlijnen even af. We hebben nog tot de 27ste deze maand om daar duidelijkheid over te krijgen. De levering van de 19de zullen we even ophouden tenzij er voor die tijd al duidelijkheid is.

We houden je op de hoogte, in ieder geval voor de 27ste.