HoNOS Observatielijst voor Volwassenen

HoNOS in Datec Testmij Online

De Health of the Nation Outcome Scale (HoNOS-12) is ontwikkeld in opdracht van het Engelse Ministerie van Volksgezondheid (Wing e.a. 1998),
met het doel om op eenvoudige, betrouwbare en valide wijze de geestelijke gezondheidstoestand en het sociaal functioneren van psychiatrische patiënten routinematig in kaart te brengen. Ook diende het instrument gevoelig te zijn voor veranderingen.

De HoNOS is een observatie lijst die door de behandelaar wordt ingevuld. De HoNOS is geen diagnostisch instrument, maar bedoeld om de op regelmatige intervallen de observaties gestructureerd vast te leggen, zodat deze onderling goed vergelijkbaar zijn.

De HoNOS kan gebruikt worden voor ROMmen in het Volwassenen EPA domein en Verslavingen Cure.

Er zijn drie varianten:

  • HoNOS-12 voor volwassenen
  • HoNOS-CA voor jongeren
  • HoNOS-65+ voor ouderen

Alle varianten zijn beschikbaar binnen Datec Testmij Online.

HoNOS-12

De HoNOS-12 kent 12 items en bestaat uit vier subschalen, te weten: gedragsproblemen (item 1-3), beperkingen (item 4-5), symptomatologie (item 6-8) en sociale problemen (item 9-12). De schaal kan worden ingevuld door een beoordelaar (arts, verpleegkundige of andere GGZ medewerker). De betrouwbaarheid van het instrument is groter wanneer men een training in het afnemen van de HoNOS heeft gevolgd. Alle items worden op een vijfpunts Likertschaal ingevuld: van 0 (geen probleem), 1 (licht), 2( matig), 3 (vrij ernstig) tot 4 (ernstig tot zeer ernstig probleem). 

De auteurs hebben drie items aan de HoNOS toegevoegd (HoNOS-addendum). Dit betreft een item over maniforme ontremming, motivatie voor behandeling en compliance met medicatie. Over deze items is nog niet gepubliceerd.

We geven de totaalscore per subschaal en voor de totale lijst weer, met normen voor de 12 hoofdschalen voor Klinisch, Behandeling en Ambulant.

Honos  Jeugd (HoNOSCA)

De Honos Jeugd is voor beoordeling van kinderen van 3 tot 18 jaar ontworpen. Hij meet op 15 vragen in 5 schalen: Gedragsproblemen, Beperkingen, Symptomen, Sociale Problemen en Informatie. Per schaal en bij de totaal score wordt een norm weergegeven (Lucertis/Juffers).

HONOS 65+

De HoNOS 65+ kent 12 schalen, met daarin meerdere vragen. Steeds het meest ernstige probleem per schaal wordt meegenomen in een totaal score. We geven de norm gebaseerd op de T-score van het SBG weer.

Afname

Computer score in Datec Testmij Online. Het invullen duurt 5 tot 15 minuten, afhankelijk van hoe goed de beoordelaar de patiënt kent. Niet schriftelijk beschikbaar. Behalve de vijfpuntsschaal die gebruikt wordt voor de scoring, kan bij iedere schaal ook een observatie notitie worden vastgelegd.

Rapport

In het rapport wordt behalve de scoring ook de individuele schalen gerapporteerd en daarbij de notitie, zodat de complete observatie in een rapport bewaard kan worden.

Scoring

Computerscoring en automatische rapportage. De scoring wordt berekend uit de 12 schalen. Maximaal 2  van deze 12 schalen kunnen worden overgeslagen indien geen oordeel kan worden gegeven. De score van overgeslagen schalen wordt vervangen door het gemiddelde van de andere schalen.

De 3 extra addendum schalen worden niet gebruikt voor de scoring.